Su Doğada Hangi Şekillerde Bulunur?


Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


SU DOĞADA HANGİ ŞEKİLLERDE BULUNUR?

Su, hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı halde bulunan, renk­siz, kokusuz, tatsız bir maddedir. Su yeryü­zünde üç fiziksel halde bulunan tek maddedir: Katı (buz), sıvı (su), gaz (su buharı). Suyun yeryüzündeki yaşam için büyük önem taşıyan fiziksel ve kimyasal özellikleri, bileşimindeki öğelerden kaynaklanır. Her su molekü­lünde bir oksijen ve iki hidrojen atomu vardır (H2O.

Yeryüzünün % 70′i aşkın bölümünü kaplayan suların, % 97′sini yüksek yo­ğunlukta tuz içeren deniz suyu oluştu­rur. Büyük Okyanus’un yüzölçümü, tüm karaların yüzölçümünün toplamından fazladır. Yeryüzünü kaplayan suların yaklaşık on binde biri atmosfe­rin ilk 10 km’lik bölümünden su buharı halinde bulunur. Suyun doğada sürekli dönüşümü nedeniyle, bir su molekülü atmosferde ortalama 10 gün gibi kısa bir süre kalır. Atmosferde bulunan az miktardaki bu su buharının bile deniz ve kara suları arasında bir bağ oluştur­ması açısından önemli rolü vardır.

Devamı

Sabiha Bengütaş Hayatı Hakkında Kısa Bilgi


Sabiha Bengütaş Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

Sabiha Bengütaş

SABİHA BENGÜTAŞ

Devamı

Reklam Nedir? Reklamların İşlevleri Nelerdir?


REKLAM

Bir markayı tanıtmaya, halkı bir ürünü satın almaya, ( hizmeti kullanmaya, vb.) yöneltmeyi amaç­layan etkinliktir

Reklamların İşlevleri

Devamı

Mustafa Kemal’in Bolayır Raporu Hakkında Bilgi


MUSTAFA KEMAL’İN BOLAYIR RAPORU

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’yle Bulga­ristan, Sırbistan, Yunanistan arasında Balkan Savaşı, çıktığı sırada binbaşı rütbesiy­le Trablus’taydı. Bu savaşa katılmak için Trablus’tan ayrılarak (24 Ekim 1912) Mısır’a geçti ve Avrupa yoluyla Romanya üzerin­den İstanbul’a döndü. 25 kasım 1912′de Çanakkale Boğazı Kuvvetleri Harekât Şube­si müdürlüğüne getirildi. Bu kuvvetin kur­may başkanı Binbaşı Ali Fethi (Okyar) Bey’di.

Edirne, Bulgar ordusu tarafından kuşatıl­mıştı. Balkan Savaşı yenilgiye doğru hızla yaklaşıyordu.

Devamı

Mahalle, İlçe, İl ve Ülke Kavramları Ne Anlama Gelir ?


MAHALLE, İLÇE, İL VE ÜLKE KAVRAMLARI NE ANLAMA GELİR ?

MAHALLE

Kent ya da kasaba boyutunda büyük bir yerleşmenin sınırları içinde, yerel yönetim amaçlarıyla ayrılmış daha küçük birim. (Ço­ğu kez yerleşmenin tarihsel çekirdeklerini oluştururlar). Dağınık kırsal yerleşme biçiminde az sayıdaki evlerin meydana ge­tirdiği birbirinden ayrı yerleşme kümeleridir. (Yönetim bakımından, bunlar “köy” adı al­tında birleştirilir.)

Devamı