inek hakkında bilgi


Reklamı Kapat
loading...


loading...

İnek

Henüz doğurmamış genç inek yani düve ilk danayı doğurduktan sonra “inek” adını alır ve süt vermeye başlar İlk doğurma (buzağılama) yaşı, ırklara ve yö­relere göre değişir, ama, genellikle 24 ile 36 ay arasındadır. Bundan sonra normal olarak ineğin her yıl bir yavru vermesi ge­rekir Gebelik süresi ortalama 285 gündür. Sığır yetiştirmenin hem süt, hem de özel­likle et üretimi bakımından verimli olması için, ineğin doğurganlığı büyük önem ta­şır. Bu nedenle, sürü doğru beslenerek ve iyi bir sağlık bakımı gerçekleştirilerek inek­lerin her yıl düzenli olarak buzağılaması­na dikkat edilmelidir

İneğin günlük süt üretimi çok değişik­tir Aynı biçimde, sütün bileşimi, özellikle de yağlı madde oranı (yağ oranı süt verimiyle ters orantılıdır) da çok değişik ola­bilir Belli bir bireyin süt üretimi giderek artarak doğumdan iki ay sonra en yüksek noktasına ulaşır; sonra düzenli olarak aza­larak yeni doğumdan iki ay önce tama­men kesilir. Buzağılamadan sütün kesil­mesine kadar geçen dönemde elde edi­len süte “yıllık süt üretimi” denir. Süt veri­mi, inekten ineğe önemli ölçüde değişe­bilir Eti için beslenen kasaplık inekler sa­ğılmaz: bunlar yalnızca danalarını emzirirler. Kasaplık inekler, genellikle karma ırk­lara ( et ve süt) ya da sağmal ineklere oranla daha az süt verirler. Sağmal inek­ler, normal 305 günlük süre içinde bazı ülkelerde 8 000 kg, hatta daha çok süt ve­rirler. Sağmal ineklerin sütünde kg “başı­na 40 g yağ bulunur. Türkiye’de yerli ırk­ların süt verimi çok düşüktür. Süt hayvan­cılığının gelişmesiyle, sanayileşmiş ülke­lerin çoğunda hem hayvanların boyları, hem de verimleri artmıştır. Süt verimini ar­tırmak için yapılan çalışmalar sonucun- daysa, bazı ırklar gerilemiş, Holstein gibi çok özel tiplerse iyice yaygınlaşmıştır.

Belli bir ineğin süt üretimi yaşına göre değişir: süt inekleri en çok sütü 5 ya da 6 yaşındayken verirler. Sağmal inekleri ıs­lah çalışmaları, süt verimi sıkı denetim al­tında tutularak ciddi biçimde sürdürül­mektedir. Süt verim denetimi için süt üre­timi, sütün yağ oranı ve kimi ülkelerde, azotlu madde miktarı her ay yakından İz­lenir, her ineğin yıllık süt verimi bir belgey­le ortaya konur

İneğe gereksinimlerini karşılayacak oranda yem verilir. Yemin bir bölümü ka­ba yem (ot, saman, pancar, vb.), bir bölümüyse mineral maddeler karıştırılan yo­ğun yemlerden (tahıl ve küspe karışımı) oluşur Yoğun yem ineğin süt verimine, ineğin sağılıp sağılmamasına ve hizmet dışı kalmış olup olmamasına bağlı olarak değişik miktarlarda belirlenir. Gelişmiş ül­kelerde, yoğun yem miktarını otomatik olarak saptayıp dağıtan bilgisayarlı aygıt­lar kullanılmaktadır. İneklerin temiz sudan oluşan içecekleri bol bol verilmelidir.
kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları