bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalıklar nelerdir

BAKTERİLER,

gözle görülemeyen, ancak mikroskopla saptanabilen yarar­lı ve zararlı işlevleri olan tekhücreli canlılar. Zar arlan bir insanı ya da hay­vanı öldürebilecek boyutlara varabilen bu canlıların günümüzde değerlendiril­mekte olan birtakım yararlı işlevleri de vardır. Doğadaki varlıkları ilk kez 17. yüzyılın başlarında Antony Van Leeuwenhock’un mikroskobu keşfetmesiyle saptandı; bilim adamları tarafından in­celenmesi oldukça uzun zaman sonra gerekleşti. Latince küçük çubuk anla­mına gelen “basterium” sözcüğü 19. yüzyılın ortalarına kadar bilim sözlü­ğüne girmedi. Bakterilerle ilgili ilk ge­niş bilgiye Alman botanikçisi F. C. Cohn’un bakterilerle ilgili kitabında rastlanır. Cohn’un mikroskop kullana­rak bakterilerle ilgili elde ettiği bilgile­rin günümüzde de doğrulukları sür­mektedir.

Bakteriler dünyasını incelerken onlara iki değişik açıdan bakmak yararlı olur; hastalık yapan bakteriler ve yararlı bakteriler. Hastalık yapan bakterilerin oluşturduğu zararlı olaylara Devamı