divanı lügatit türk hakkında bilgi

Divanü Lugati’t-Türk,

Türkçe sözlük kitabı, Türk Dilleri Sözlüğü; Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğret­mek amacıyla hazırladığı eser. Önsözündeki açıklamalardan yazarının ulusuyla övündüğü, onu yüce değerlerde gördüğü, Türklerin özel niteliklerini okuyucularına tanıtmak istediği belli­dir. 1072-1074 arasında yazıldı. O çağdaki Türkçenin değerini gösterdiği ölçüde, içindeki eski örnekler oluyla Orta Asya Türk Edebiyatı’nın yazılı tek kaynağı olması bakımından önem­lidir. Kilisli Rıfat tarafından baskısı yapılarak bilim dünyasına tanıtıldı (1917). Arap sözlüklerinin kuralına göre yazılan Divanı Lugati’t-Türk’te 7.500 Türkçe sözcük bulunduğu ileri sürülür. Bu sayı, Göktürk yazıtlarından sözcük hazinesine göre en az dört beş katlık bir artışı anlatır. Eserin ba­şındaki harita, Türk boylarının dağılış Ve yerleştirme yerleri üzerine verdiği bilgi, lehçeler ayrımı konusundaki yargıları, Türkçenin geleceği üzerindeki umutlu yorumları, savlardan, koşuklar­dan, eski destan parçalarından verdiği örneklerle elimizde bulunan en değerli dil ve edebiyat kaynağı ve belgesidir.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998