dünyanın küreye benzediğini gösteren olaylar nelerdir

dünyanın küreye benzediğini gösteren olaylar nelerdir

İlk başlarda dünyanın düz olduğu kabul edilmek­teydi. İlk kez Pythagoras ÎÖ 600’de ay tutulması anında, gölgenin biçiminin Ay ve Güneş’in biçimine benzemesin­den Dünya’nın da yuvarlak olduğunu ileriye sürdü. İlk önemli yorum ve ölç­meyi geometrik olarak Eratosthenes İÖ 300′ de yaptı. Benzer ölçmeler Ro­ma döneminde, 9. yüzyılda Arabistan’ da ve 17. yüzyılda Avrupa’da uygula­narak günümüzde bilinen yakan yarıçapı değerleri elde edildi. Kuramsal ola­rak Clairaut’un ortaya attığı Yer’in ba­sıldığı değerleri, 1957’de uzaya gönde­rilen ilk uydu verileri almana kadar tartışıldıysa da sonucun hemen aynı olduğu saptandı. Elde edilen uydu ve­rilerine göre, kuzey kutbu ortalama de­niz düzeyinden 10 m yüksek, güney kutbunun 30 m aşağı olduğu saptandı. Dünyanın kütlesinin hesaplanması an­cak Newton’un çekim yasasını ortaya koymasından sonra gerçekleşti. Kütle­si 5.967xl027 gr olup yoğunluğu da 5.5 gr/cm3 olarak bulundu..

 

Devamı