Güneş enerjisi

Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


Enerji Kaynakları

İnsanoğlu var ol­duğundan bu yana önce kendi kas gü­cünü, sonraları evcilleştirdikleri hay­vanların gücünü kullanarak enerji elde etti. Sonraları su gücünden ulaşımda yararlanıldı, giderek rüzgâr da bazı alanlarda enerji kaynağı olarak kulla­nıldı. Bunların dışında özellikle ısı enerjisi kaynağı olarak ateşin bulun­masıyla odun insan için vazgeçil­mez oldu.

Bu durum 18. yüzyıla kadar sürdü. Bu yüzyılda gerçekleşmesi bu­har gücünün makineye uygulanmasıy­la gelişen uygarlık, insanlığı uzun sü­reli olacak başka enerji kaynaklarını bulmaya yöneltti. Buhar gücünden ya­rarlanma, rüzgâr ve su gücünün öne­mini azalttı. İnsanlar her türden maki­neyi çalıştırmak için buhardan yararla­nınca odunun yerine fosil kaynaklı kö­mür denendi.

Devamı

güneş enerjisinden nasıl yaralanılır hakkında bilgi

güneş enerjisinden nasıl yaralanılır

Güneş ışınlarının çe­şitli yöntemlerle (kollektör toplayıcı) elektrik ve ısı enerjisine döndürülmesi. Dünyada kullanılabilir enerji kaynak­larının giderek azalması, insanları de­ğişik enerji kaynaklarına yönlendirdi. Bunlardan biri de güneş enerjisidir. Güneşten elektromagnetik ışıma biçi­minde çıkan enerji, 3,8×1020 MW ka­dardır.

Yapılan araştırmalar, dünyanın her 1 km2’sine güneşten 1000 ile 900 mm kadar enerji düştüğünü göstermiş­tir. Bunun bir bölümü karalan ve sula- n ısıtır, buharlaşma yaratır, bitkilerce depo edilir. Kalanı da uzaya yayılır. Yeryüzüne yansıyan güneş enerjisi, dünyamızın enerji tüketiminin 2300 katına eşittir. Bu nedenle güneş enerji sinden değişik biçimlerde (ısı, elekt­rik) doğrudan yararlanma yoluna gidil­di. Güneş ışını kollektörler aracılığıyla toplanır. Isı taşıyıcısı olarak su, hava, helyum, sodyum gibi çeşitli maddeler­den yararlanılır.

Devamı