hz. musanın hayatı ve on emri hakkında bilgi

hz. musanın hayatı

Musevilik dininin kurucusu (İÖ-14.yüzyıl). Doğum ve ölüm tarih­leri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Mısır’da doğduğu ve Filistin’de öldüğü bilinir. Yaşamına ilişkin tüm bilgiler söylence niteliğindedir. Kişiliğine iliş­kin bilgiler, Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’tan öğrenilir. Buna göre, Mısır firavunu bir gece düşünde o yıl doğa­cak erkek çocuklarından birinin yeni bir din kuracağı ve kendisini tahtından indireceğini görür. Bunun üzerine o yıl doğacak tüm erkek çocukların öldürül­mesini buyurur. Musa’nın doğumun­dan sonra annesi Asiye, oğlunu üç ay gizler, daha sonra bir sepetin içine ko­yarak Nil Irmağı’na bırakır. Çocuğu bulan firavunun eşi ve kızları onu giz­lice büyütürler. Büyüdükten sonra da soydaşları arasına katılır. Bir gün bir Yahudi’yi döven Mısırlı’yı öldürünce korkup Medyan’a kaçar. Uzunca bir süre gizlendikten sonra kendisine bi­linmeyen bir yerden seslerin geldiğini işitir. Bu ses halkı doğru yola getirme­sini isteyen Tanrı Yehova’nın sesidir. Yehova onu soydaşlarını firavunun baskısından kurtarıp Mısır’dan çıkar­masını ve Yehova’nın evrendeki tek Tanrı olduğunu bildirir. Bu buyruk üzerine Musa, Tanrı’nın elçisi olduğu­nu soydaşlarına duyurur. Baskı altın­da bulunan Mısır’daki soydaşlarını kurtarmak amacıyla Mısır’a, firavunun sarayına gider ve soydaşlarının serbest bırakılmasını ister. Mısırlı büyücülerin asalarım yere atıp yılan biçimine sok­maları üzerine o da asasını yere atarak bir ejderha biçimine sokar ve bu ejder­ha tüm yılanları yutar. Bunun üzerine firavun tüm Yahudileri Mısır’dan ko­var. ÎÖ 1346’da Musa kavmini Mısır’ dan çıkarken firavun onların peşine ta­kıldı. Kızıldeniz’e ulaşınca Musa asası­nı denize dokundurarak suların ikiye ayrılmasını sağladı ve bu aradan Ya­hudiler geçerken firavun ve askerleri daldıkları bu suda boğuldular. Kavmini kutsal topraklara getirdikten sonra Musa, Tanrı’dan Tur Dağı’nda on emri aldı. Museviliğin dinsel yasa­sı olan bu on emir (evamir-i aşere) şöyledir.

1- Tanrı tektir, eşi, benzeri yoktur;

Devamı