organ nakli nedir hakkında bilgi


ORGAN NAKLİ

Bir kişinin sağlam bir organının büyük- damarların; devamlılığı sağlanmak koşuluyla başka birine akta­rılması. Bir kirişi normal yapışma ye­rinden ayırıp felç olmuş başka bir kirişin yerine yapıştırma amacını güden onarıcı müdahale. Kaybolmuş bir işlevi ya da ha­reketi yeniden sağlamak üzere gerçekleş­tirilir.

Organ nakilleri iki tür sorun yaratır: büyük çoğunluğu çözümlenmiş olan teknik sorunlarla sonucu etkileyen bağı­şıklık sorunları. Alıcının akyuvar sistemi­nin ürettiği antijenlerle, bir antikor gibi dav­ranan nakledilen madde arasındaki uyuş­mazlıktan ileri gelme reddetme olayına en­gel olmak için alıcı ve vericinin birbirini çok benzer bağışıklık karakterlerine sahip olması gerekir. Alıcı ve vericinin akyuvar ve alyuvar grupları (H.L.A. sistemi) ara­sındaki uyum, ikisinin akyuvarlarının iri vitro negatif aglütinasyon tepkimeleri konu­şunda önceden derin.araştırmalar yapma gereksinmesi bundandır. Ret tepkimele­rini hafifletmek için elimizde fiziksel araç­lar (radyoterapi) bulunduğu.gibi birtakım ilaçlar da vardır. (korti koitler, antilenfositer serum azoltioprin ya da siklosporin gibi Bağışıklık kaldırıcı [immüno de presör] ilaçlar)

Devamı